วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นักเรียนใหม่ นายร้อยตํารวจหญิง 56 เตรียมตัวยังไงมาดู

ตรวจคุณสมบัติ นายร้อยตํารวจหญิง ของตัวเองว่าขัดต่อระเบียบการของพวกนั้น ๆ หรือเปล่า จากเกณฑ์การเก่า ไม่ต้องรอให้ถึงเดือนธันวาคม ที่เริ่มจำหน่ายใบสมัครสอบ นายร้อยตํารวจหญิงสามพราน ข้อปฎิบัติ เตรียมทหาร เหล่านี้มักจะเหมือนกันทุก ๆ ปี คงจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย ต้องสนใจเรียนระเบียบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบพลศึกษา การตรวจสอบโรคโดยที่คุณหมอเป็นสิ่งที่จำเป็นอันมาก โดยเฉพาะการตรวจ จากนายแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร และโรงพยาบาลตำรวจ เพราะมักจะเกี่ยวข้อง โดยตรงกับการตรวจร่างกายในการสอบรอบสอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งมั่นเอา ผลการตรวจคราวที่ได้นี้ มาเป็นข้อโต้เถียงกับกรรมการผู้รักษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะผู้ชี้ขาดสอบรอบที่สอง เนื่องมาจาก ระยะเวลาห่างกันหลายเดือน ภาวะร่างกายอาจเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยสิ่งแวดล้อม แต่การตรวจร่างกาย โดยผู้รักษา จะมีประโยชน์ในกรณีที่เห็นว่า เป็นผู้ที่มีสายตาสั้นเกินกำหนด สายตาเอียง ตาบอดสี หรือโรคอื่นๆ ที่บ่งชี้ไว้ในกฎการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจหญิง แล้วว่าเป็น นตท.มิได้ บุคคลพวกนี้จะได้เลิกความคิดที่จะเป็น นตท.ซะเลย แต่หากตรวจพบอาการ เช่น ฟันผุ ฟันเก หรือสายตาสั้นนิดหน่อย หรือความดันโลหิตไม่ปกติ ก็จะได้รักษาแก้ไขได้ทันท่วงทีร่างกายพิกัดความสูงและน้ำหนักของร่างกายยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไข หมั่นส่องกระจกทุกเช้า ที่เห็นทั้งตัว ดูว่าไหล่ห่อ ไหล่เอียง ตัวเอียงหรือไม่ เวลาเดินเป็นอย่างใดก็ให้สหายช่วยดูด้วย หากว่าไม่ดีให้รีบเร่งแก้ไข

ก่อน สมัคร สอบ เตรียมทหาร ดูใจของตนเองว่าชอบ นายร้อยตํารวจหญิง หรือไม่ ชื่นชอบเพราะอะไร ทำไมถึงชอบ ถ้าว่าชอบจริงๆ จะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม จงจัดแจงด้วยการเรียนรายละเอียดพร้อมกับปฏิบัติตามข้อ หนึ่ง แต่ถ้าหากไม่ชอบแล้วต้องถูกบังคับจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อม ก็อย่าลำบากฝืนใจทำ เนื่องด้วยทุกๆปี จะมี นตท.ปี 1 จาก โรงเรียนเตรียมทหาร ทุกเหล่าที่ระหว่างเป็นนักเรียนใหม่ นายร้อยตํารวจหญิง 56 และเมื่อขึ้นเป็นผู้เรียน เตรียมทหาร เหล่าปี หนึ่ง แล้วต้องลาออกไปเพราะทนต่อระบบการพัฒนา ลักษณะทหาร และลักษณะแกนนำ เตรียมทหาร ไม่ไหวทนไม่ไหว ทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจที่ถูกกดดัน และบางส่วนของคนพวกนี้ก็คือ คนที่ไม่ต้องการจะเป็นทหารหรือตำรวจมาตั้งแต่เริ่มต้น แต่จำเป็นจะต้องทำตามความต้องการของ พ่อ-แม่ โดยที่เห็นว่าอาจล่วงพ้นไปได้ เพราะเช่นนั้นจึงขอชี้ทางว่า หากว่าไม่ตั้งใจจะเป็นทหารหรือตำรวจจริงๆแล้วก็ห้ามฝืนใจตนเองเผยคุณพ่อคุณแม่ไปตามตรงเลย คาดว่าคนจะรู้ แล้วก็จะสบายไปทุกฝ่าย

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นายร้อยตํารวจหญิง 57 มาดู คุณลักษณะ

คุณลักษณะของนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิง
นักเรียนนายร้อยตํารวจหญิง 57มีคุณสมบัติที่ประสงค์ดังนี้
๑. มีไว้ใจยึดมั่นในอุดมการณ์ของชาติอันได้แก่ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. พร้อมที่จะอุทิศอุทิศชีวิต และประโยชน์สุขโดยส่วนตัวสำหรับชาติศาสนา พร้อมทั้ง
พระมหากษัตริย์
๓. ตั้งใจในระเบียบวินัย พร้อมด้วยแบบธรรมเนียมประเพณีของทหาร – ตำรวจ
๔. รักษาความสามัคคีปรองดองในชาวคณะ
๕. ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สมเกียรติและเกียรติศักดิ์ของนักเรียนเตรียมทหาร
๖. ตั้งมั่นในระบบศักดิ์ศรีโดยเข้มงวด
๗. เคารพยกย่องเชื่อฟัง ผู้สั่งการ ครูอาจารย์
๘. เคารพยกย่องในความอาวุโสของรุ่น
๙. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พร้อมด้วยขยันขวนขวายในการเรียนโดยเสมอๆ
๑๐. ฝึกตนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของแกนนำที่เยี่ยมยอดอย่างครบถ้วน
๑๑. เคารพยำเกรงสิทธิของผู้อื่น
๑๒. มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
๑๓. มีคุณธรรม ที่งดงาม
๑๔. มีสุขภาพพลานามัยบริบูรณ์แข็งแรง
๑๕. มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ
๑๖. กระทำตนให้เป็นสุภาพบุรุษอย่างถ่องแท้
๑๗. ทำภูมิคุ้มกันทางความนึกคิดในการต้านยาบ้า โรคเอดส์และอบายมุข

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นักเรียนเตรียมทหาร ดีอย่างไร แล้ว นายร้อยตำรวจหญิง ดีหรือไม่อ่านเลย

เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ดีอย่างไร ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ในระหว่างที่เรียนอยู่ใน รร.ตท. ระหว่างศึกษา จะได้รับเงินเดือน เดือนละ 2,160 บาท และจะเพิ่มขึ้นทุกปีจนจบโรงเรียนเหล่า มีโอกาส สมัครเตรียมทหาร สอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เช่น อเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ได้สวมเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหารอันสง่างามและทรงเกียรติ เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก รร.ตท. แล้ว จะได้เลื่อนขึ้นไปศึกษาต่อยังโรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามเหล่าที่เลือกต่อไป ลำดับชั้นยศของทหาร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนเหล่าทัพ จะได้รับพระราชทานยศเป็น ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี และร้อยตำรวจตรี


การสอบภาควิชาการ และการสอบพลศึกษา ภาควิชาการ แนวข้อสอบนายร้อยตํารวจหญิง วิชาที่สอบคือ คณิตศาสตร์ เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนเต็ม 250 คะแนน วิทยาศาสตร์ เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) คะแนนเต็ม 250 คะแนน ภาษาอังกฤษ เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ภาษาไทย และสังคมศึกษา เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนเต็ม 100 คะแนนภาคพลศึกษาลุก-นั่ง 30 วินาทีดึงข้อราวเดี่ยววิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตรวิ่ง 50 เมตรว่ายน้ำ 50 เมตรนั่งงอตัว , ยืนงอตัวกระโดดไกลวิ่ง 1,000 เมตรยึดพื้น 2 นาที การเตรียมตัวของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการทั่วไป และวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตลอดจนคำชี้แจงต่าง ๆ ให้เข้าใจ และชัดเจนโดยตลอด เตรียมหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครนายร้อยตํารวจหญิง ตรวจดูให้มีความถูกต้องครบถ้วน

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นายร้อยตํารวจหญิง 2556 ปีนี้มีกำหนดการมาแล้วน่ะครับ

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นเด็ก นักเรียน นาย ร้อย ตํา ร ว จ หญิง นั้น สถานศึกษาเตรียมทหารไม่ได้เป็นตัวดำเนิน การสอบคัดเลือกนักศึกษาเตรียมทหารด้วยตัวเอง ถ้าแต่สถานศึกษานายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานศึกษานายเรือ สถานศึกษานายเรืออากาศ พร้อมกับสถานที่เรียนนายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบ คัดเลือก

โดยในแต่ละปีจะมีการกำหนดจำนวนรับเด็กนักเรียนเตรียมทหาร นายร้อยตํารวจหญิง 2556 ในส่วนของทัพบก กองทหารเรือ กองทัพอากาศ พร้อมกับที่ทำการตำรวจแห่งชาติ ต่อจากนั้นแต่ละเหล่าแนวทัพจะส่งผู้ผ่านการ สอบคัดเลือกมาเรียนรู้รวมกันที่สถานศึกษาเตรียมทหาร เป็นระยะเวลา 3 ปี ภายหลังที่สำเร็จการ ศึกษาตามคอร์สของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว เด็กนักเรียนเตรียมทหารพวกนี้จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ ตามที่ผู้เรียนได้ลงสมัครพร้อมทั้งผ่านการสอบคัดเลือก  ข่าวสารทีแรกที่ควรรับทราบ เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าเป็นนักศึกษาเตรียมทหาร

สถานศึกษาเตรียมทหาร นายร้อยตํารวจหญิง สถาบันวิชาการป้องกันเมือง สถานศึกษาอันมี เกียรติของพวกเรา โรงเรียนที่เป็นเหมือนบ้านหลังแรก พร้อมด้วยบ้านหลัง ใหม่ในชีวิตของผู้ชายที่มีความฝันในชีวิตอย่างเดียวกัน นั่นคือ การเป็นนักเรียนนายร้อย ผู้เรียนนายเรือ เด็กนักเรียนนายเรืออากาศ พร้อมด้วยเด็กนักเรียนนายร้อยตำรวจ

ครั้นประสบความสำเร็จการเล่าเรียนจากสถานศึกษาเหล่าทัพ หรือสถานศึกษานายร้อยตำรวจแล้ว นักศึกษานายร้อยพวกนี้ จะได้การบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร พร้อมกับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมกับเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับดำเนินการรับใช้ประเทศชาติ ด้วยเกียรติยศ พร้อมด้วยความภูมิใจ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง อ่านเลยการอบรมเนื้อหาเข้ม เน้นหนักตรงข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สิ้นสุดทุกรายวิชา ไม่เกินระยะเวลา หนึ่ง เดือน วิเคราะห์ ข้อบกพร่องจุดเด่น ในสาขาวิชา การของ นักเรียน ย้ำเป็นรายบุคคล ซักซ้อมการทำข้อสอบนับพันข้อ ตะลุยปัญหาแต่ละรายความรู้ เพิ่ม คะแนนจากข้อสอบจริงประเมินผลการติวเข้ม โดยเทียบคะแนนกับคนที่สอบติดเตรียมทหารปีที่ผ่านมา เป็นเหตุให้นร.รู้จริง ด้วยขั้นตอน สอน สั่ง เสริม กับ ประมวลผลได้จริง ด้วยปรัชญาการฝึกสอน ไม่รู้ ไม่ได้  ไม่มี แยกห้องเล่าเรียน ตามประสิทธิภาพ การรับรู้ของนักเรียน สั่งสอนเข้มสุดขั้วสำหรับน้องที่เรียนรู้ไว อบรมไล่ให้เท่าทันสำหรับน้องที่ความเข้าใจปานกลาง สั่งสอนเน้นหนักโดยเฉพาะสำหรับน้องที่ขั้นพื้นฐานยังไม่แน่นพอ กับ ทุกผู้ทุกนามต้องได้รับกลยุทธ์ตรึกตรองลัด สำหรับพิชิตข้อสอบในระยะเวลาจำกัดทุกวิชา
   

นายร้อยตํารวจหญิง 2556 ฝึกซ้อมพัฒนา ความแข็งแกร่ง กล้ามเนื้อ พร้อมทั้ง ความหนักแน่นของสปิริต ให้ล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันสอบจริง ซ้อมแข่งขันพลศึกษาเหมือนจริงทั้ง แปด สถานี เทคนิคเพิ่มคะแนน การสอบรอบ2 ทั้ง พลศึกษา ตรวจสอบร่างกายสัมภาษณ์ วัดความชำนาญวิภาววิสัย ข้อสอบจิตวิทยา เพิ่มลักษณะทหาร ความเป็นหัวหน้า เพื่อการสอบสัมภาษณ์ สุดท้าย นักศึกษาทุกผู้ทุกนามต้องได้ ชุดคาดหมายข้อสอบ ที่แม่น ตรงจุดโฟกัส 5 ปีซ้อน ด้วย ผลงาน เป็นรับรองด้วย ความพร้อมของสถานเข้าค่าย มีคุณครูปกครองพร้อมด้วย รุ่นพี่นักเรียนนายร้อย หรือ นร.เตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง เข้าเวรช่วยดูแลเป็น ประจำ 24 ชั่วโมง มอบใบสมัครฟรี สี่ เหล่า พร้อมกับ ข้อสอบปีปัจจุบัน 4 เหล่า  พร้อมด้วยแบบทดสอบเก่าปี 47 48 พร้อมกับ 49 ทันทีทันใดที่ติดต่อจองที่ศึกษา พาเด็กนักเรียนไปสมัครพร้อมด้วยนำไปสอบทุกเหล่ากองทัพ ทำหน้าที่กับสามารถช่วยหยุดปัญหาให้จนถึงวันสอบวันท้ายที่สุด

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สอบเข้า นายร้อยตำรวจหญิง ฉลุย!! เตรียมทหาร ที่ intelcadetคุณที่อยากเรียน เตรียมทหาร สามารถติดต่อได้ที่ ที่นี่ www.intelcadet.com สถานศึกษากวดวิชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้รับความเชื่อมั่นอย่างมากในหมูนักศึกษาที่มุ่งหมายจะสอบเตรียมทหาร พร้อมทั้งท่านเป็นคนหนึ่งที่อยาก สอบเตรียมทหาร เลือกเราแค่นั้น โอกาสดีดีที่คุณไม่ควรพลาด ล่วงรู้ทุกการเคลื่อนไหวของแบบทดสอบ เจาะใจ ให้ท่านสามารถสอบผ่านได้อย่างสบายๆ พร้อมทั้งฟิตและตระเตรียม ความพร้อมให้กับร่างกายของคุณ สนใจเชิญชวนกันเข้าเรียนที่ intelcadet ฝันของคุณก็อยู่แค่เอื้อมอย่างเดียว เตรียมทหารกับพวกเราแค่นั้น ที่คุณควรเลือก โอกาสรับใช้ชาติขิงท่านอยู่ไม่ห่างไกล เราพร้อม ที่จะซักซ้อมให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษา สอบติดทุกผู้ทุกนาม

ที่สถานศึกษา intelcadet ของเรานั้น เป็นเส้นทาง1ที่ทำให้ผู้หญิงหลายคนที่ความใฝ่ฝันต้องการจะเป็น นายร้อยตำรวจหญิง เป็นจริง โดยการฝึกหัดอย่างเจาะลึก ทุกวิชาที่มีในข้อสอบ จุดเด่นของการ เรียนกวดวิชากับทางเรา คือหนึ่งเลยคุณจะทราบแนวข้อสอบ เพราะหากว่าท่านไปหาอ่านเอง คงไม่ตรงกับที่สอบเป็นได้ เป็นเหตุให้คุณไม่สามารถทำข้อสอบได้ เสียเวล่ำเวลาต้องไปสอบเอาปีหน้า การติวกับเรานั้นทำ ให้ท่านมีโอกาสทำข้อสอบได้เยอะกว่ากวดวิชาเองหลายเท่า อย่าปล่อยให้ระยะเวลาผ่านเลยไป โดยที่ท่านไม่ได้ทำตามความใฝ่ฝัน มนุษย์เรานั้นต้องลองพร้อมด้วยเพียรพยายามก่อน จึงจะประสบความสำเร็จ เราพร้อมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับท่านทุกผู้ทุกนามที่ ให้ความสนใจ ให้โอกาสพวกเราได้มีส่วนช่วยเหลือให้คนเป็น นายร้อยตำรวจหญิง เถอะขอรับกระผม

อ่านกันต่อเลยเจาะลึก

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ก้าวเป็น นายร้อยตำรวจหญิงไม่ยากกับเราอินเทลคาเด็ท เปิดรับสมัคร นักเรียนหญิง ชั้น ม.4- 6 ติวเข้ม เตรียมพร้อมเพื่อแข่งขันเข้าเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ปีการศึกษา 2557

 สมัครจองที่นั่งเรียนด่วน!! (เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 12 - 26 ตุลาคม 2556 )

เตรียมพร้อมสอบภาควิชาการ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เดือนกุมภาพันธ์ 2557

 ข่าวสารจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจปี 2556

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลภายนอก (หญิง) จำนวน 60 คน เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
- เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.rpca-admission.com ตั้งแต่ วันอังคารที่ 11 ธ.ค.2555 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ม.ค.2556
- สอบรอบแรก (ข้อเขียน) วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ.2556 ณ มหาวิทยลัยรามคำแหง (บางนา)
- ประกาศผลสอบรอบแรก ทางอินเทอร์เน็ต วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.2556
รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป